Kernkwaliteiten

De Morgenster kent een vijftal kernkwaliteiten die richtinggevend zijn voor het dagelijks handelen in de school:

Veilig schoolklimaat

Wij willen een veilig, ondersteunend en stimulerend schoolklimaat waarin we de saamhorigheid tussen leerkrachten en leerlingen kunnen bevorderen en waarin we de individuele ontwikkeling van kinderen en leerkrachten stimuleren.

Kindgericht

Wij gaan uit van de mogelijkheden van ieder kind afzonderlijk. Kindvolgend onderwijs houdt voor ons in dat wij heel gericht de ontwikkeling van ieder kind afzonderlijk volgen. cHet betekent niet dat ieder kind een eigen programma volgt, volledig op maat afgestemd voor ieder kind afzonderlijk. Dat kunnen we niet en dat willen we niet.

Het betekent wel dat wij ons onderwijsaanbod afstemmen op de behoeften en interesses van kinderen en rekening houden met verschillen in kennen en kunnen tussen kinderen. Dat komt het meest tot uiting in de instructie naar kinderen en in de verwerking van de leerstof. Beide zijn niet voor ieder kind in de groep steeds dezelfde.

Afstemming

Ons onderwijs is geen confectieartikel. Er is geen sprake van een standaard leermodel waar alle kinderen en leerkrachten zich naar moeten voegen. Vanuit ons leerstofaanbod en didactisch handelen leveren wij maatwerk.

Dat wil zeggen dat wij rekening houden met verschillen tussen kinderen. Sinds het schooljaar 2009-2010 werken we, in samenwerking met het Seminarium voor Orthopedagogiek, aan het BAS-project. Kinderen worden niet afgestemd op het onderwijs, maar wij stemmen ons onderwijsaanbod waar nodig en waar mogelijk af op de kinderen. Dat is voor ons een voortdurend leerproces dat nooit af is. Dit brede en meerjarige schoolontwikkelingsprogramma is gericht op het gestructureerd ontwikkelen van een eigen vorm van adaptief onderwijs. ‘ De Morgenster werkt adaptief, dat betekent dat wij zoveel mogelijk tegemoet willen komen aan de verschillen tussen kinderen. De komende jaren zijn de volgende principes uitgangspunt

Sociaal-emotioneel welbevinden

Kinderen moeten goed in hun vel zitten. Dat is een belangrijke voorwaarde om te komen tot leren, tot zelfontplooiing. Het sociaal-emotionele welbevinden van kinderen heeft onze voortdurende zorg en aandacht.

Zelfstandigheid

Onze leerlingen mogen niet afhankelijk gemaakt worden van de sturing van het onderwijsproces door de leerkracht. Leerlingen worden in toenemende mate bewust gemaakt van het feit dat ze verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen handelen en leren. We leren kinderen kritisch naar zichzelf te kijken en verantwoordelijk- heid te nemen voor het eigen leerproces.