Het Team

WIE WERKEN ER OP DE MORGENSTER ?

Groep Groepsleerkrachten Groep Groepsleerkrachten
Groep 1a/2a juf Ilona en juf Marianna Groep 4b/5b meester Theo
Groep 1b/2b juf Alita en juf Ineke Groep 5a juf Martine en juf Irene
Groep 1c juf Hetty en juf José Groep 6a meester Gerben en meester Harwin (lio stagiaire)
Groep 3a juf Heleen en juf Mirjam Groep 6b/7b meester Robert en juf Saskia
Groep 3b juf Evelien en juf Jacqueline Groep 7a juf Susanne en juf Guusta
Groep 4a juf Sanne Groep 8 juf Albertina en juf Marianna

 

OVERIGE TAKEN BINNEN DE SCHOOL

 

RT (remedial teaching) + rugzakleerlingen:
juf Yvonne en juf Géke.

Plusklas:
Juf Wilke

IB (intern begeleider):
juf Géke

Gym (dinsdag:
juf Esther en juf Daphne

Handvaardigheid:
juf Roelie

Directie:
juf Inge