Wij zijn BAS

Afstemming

Ons onderwijs is geen confectieartikel. Er is geen sprake van een standaard leermodel waar alle kinderen en leerkrachten zich naar moeten voegen. Vanuit ons leerstofaanbod en didactisch handelen leveren wij maatwerk. Dat wil zeggen dat wij rekening houden met verschillen tussen kinderen.
 

 

Kinderen worden niet afgestemd op het onderwijs, maar wij stemmen ons onderwijsaanbod waar nodig en waar mogelijk af op de kinderen.Dat is voor ons een voortdurend leerproces dat nooit af is. Sinds het schooljaar 2009-2010 werken we, in samenwerking met het Seminarium voor Orthopedagogiek, aan het BAS-project.

Dit brede en meerjarige schoolontwikkelingsprogramma is gericht op het gestructureerd ontwikkelen van een eigen vorm van adaptief onderwijs. ‘ De Morgenster werkt adaptief, dat betekent dat wij zoveel mogelijk tegemoet willen komen aan de verschillen tussen kinderen. De komende jaren zijn de volgende principes uitgangspunt

Het bieden van structuur aan kinderen;

d.m.v. een functionele inrichting van de school, de klas en het plein en het voorspelbaar gedrag van de leerkracht.

Een pedagogische aanpak gericht op het gedrag van kinderen;

d.m.v. het leren dragen van zelfverantwoordelijkheid door kinderen en een positieve communicatie.

Het vergroten van de zelfstandige leerhouding van kinderen;

Door consequent hanteren van regels en afspraken en het werken met dag- en weektaken.

Het omgaan met verschillen;

Door het aanpassen van de manier van instructie geven.

 

 

BAS project

 

Middels het BAS project gaan we meer vorm geven aan de volgende aspecten van leren:


• Kinderen leren meer op basis van intrinsieke motivatie.

• Kinderen leren meer in interactie met leerkrachten en medeleerlingen.

• Kinderen meer stimuleren in hun denkproces.

• Kinderen meer en vaker in de gelegenheid stellen om hun eigen leerproces te reguleren en te controleren (zelfsturing).

• Er moet tijdens het lesgeven meer rekening gehouden worden met wat de kinderen al weten, kunnen en voelen.